Privacy Verklaring

1.    Contactgegevens

1.1.   Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Naam Maas International B.V. (hierna: MAAS)
Adres Science Park Eindhoven 5051
Postcode en plaats 5692 EB Son en Breugel
Website www.maas.nl


1.2.   Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Houdt  binnen MAAS toezicht op de toepassing en naleving van de AVG

Naam A. van Balen
E-mailadres fg@maas.nl
Telefoonnummer 040 26 44 526

 

2.     Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

2.1.   Algemene persoonsgegevens
MAAS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de doeleinden verwerken wij de volgende gegevens:

Dienstverlening (klanten en leveranciers)

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres; en
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Arbeidsbetrekking  (medewerkers)

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Bankrekeningnummer;
– Personeelsnummer;
– Nationaliteit;
– Werkvergunning / verblijfsvergunning;
– Paspoort / identiteitskaart; en
– Gegevens partner voor collectief pensioen; en
– Burgerservicenummer (BSN).

2.2.   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens medewerkers met grondslag wettelijke plicht
MAAS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

Dienstverlening (klanten en leveranciers)
– (geen)

Arbeidsbetrekking  (medewerkers)
– Lidmaatschap vakbond (loonstrook);

2.3.   Doeleinden verwerking persoonsgegevens
MAAS verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomsten, in beperkte mate voor gerechtvaardigde zakelijke belangen en het nakomen van wettelijke verplichtingen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Om marktonderzoek en –analyse uit te voeren om onze diensten en producten te verbeteren;
– Voor onze marketingdoeleinden; en
– MAAS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.     Delen van persoonsgegevens met derden

MAAS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MAAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4.     Cookies, geautomatiseerde verwerking en bewaartermijnen

4.1.   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MAAS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


4.2.   Geautomatiseerde besluitvorming
MAAS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MAAS) tussen zit.


4.3.  Bewaartermijnen
MAAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor verschillende categorieën persoonsgegevens. Voor meer informatie over bewaartermijnen die MAAS hanteert, neem gerust contact met ons op via fg@maas.nl

5.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAAS en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@maas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

6.     Klacht

MAAS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7.     Beveiliging persoonsgegevens

MAAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MAAS klantenservice of fg@maas.nl.

Wilt u advies op maat?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.
neem direct contact met ons op