ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

MAAS B.V. (17038548) 15 augustus 2018

Artikel 1. Definities

MAAS                       Maas International B.V. (hierna tevens te noemen: “MAAS”) en de tot Maas International B.V. behorende of aan haar gelieerde rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, die de Overeenkomst aangaat, alsmede door MAAS aange­stelde onderaannemers.

Afnemer                  De contractuele wederpartij van MAAS c.q. degene tot wie MAAS de aanbieding heeft gericht.

Overeenkomst       De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen MAAS en Afnemer betreffende de Zaken waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Leverings-              Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

voorwaarden         Voor het leveren van Zaken door MAAS aan Afnemer.

Zaken                      Te leveren stoffelijke objecten en diensten.

Partijen                   MAAS en Afnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van Zaken door MAAS aan Afnemer.

2.2    Afwijking van deze Leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover MAAS en Afnemer dit met elkaar schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3    De toepasse­lijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4    In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Leveringsvoorwaarden.

2.5    Indien enig beding in deze Leveringsvoorwaarden mocht worden vernietigd, dan worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld: de Overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1    Alle door MAAS aan Afnemer gedane aanbiedingen zijn vrij­blijvend. Indien geen termijn in de aanbiedin­gen is gesteld aan acceptatie, zijn door MAAS gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

3.2    Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, bro­chures en andere gegevens zijn voor MAAS slechts bindend indien dit door MAAS in de aanbieding uitdruk­kelijk schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van Overeenkomsten

4.1    Een aan MAAS verstrekte opdracht tot levering van Zaken zal door MAAS schriftelijk aan Afnemer worden beves­tigd, doch dit laat onverlet de bevoegdheid van MAAS om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen dan de opdrachtbevesti­ging te bewijzen.

4.2    Het staat MAAS vrij wijzigingen aan te brengen aan door MAAS aan Afnemer te leveren Zaken, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de te leveren Zaken. Door Afnemer gewenste wijzigingen dienen met MAAS overeengekomen te worden en schriftelijk te worden vastgelegd in een (wijzigings)Overeenkomst.

4.3    Voor Overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbe­vestiging is gemaakt, wordt de factuur of leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging be­schouwd, welke ook geacht wordt de Overeen­komst juist en volledig weer te geven.

4.4    Elke Overeenkomst wordt door MAAS met Afnemer aangegaan onder de opschor­tende voorwaar­de dat Afnemer op het moment dat MAAS conform artikel 7 tot levering overgaat, naar het oordeel van MAAS voldoende krediet­waardig is voor de nakoming van de uit de Overeen­komst voor Afnemer jegens MAAS voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij Afnemer reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar het oordeel van MAAS voldoende wijze heeft zeker gesteld.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1    Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven en zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigin­gen.

5.2    Tenzij anders vermeld, zijn de door MAAS opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief afvalbeheersbijdrage verpakkingen.

5.3    Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstand­koming van de Overeen­komst één of meer van de kostprijsbe­palende factoren een verhoging ondergaat, is MAAS gerechtigd om de geoffreerde respectieve­lijk overeengekomen prijs dien­overeen­komstig te verhogen. Daarnaast kan MAAS eenmaal per jaar, steeds per 1 januari, de prijzen indexeren. Prijzen van ingrediënten kan MAAS elk kwartaal aanpassen.

5.4    Leveringen van ingrediënten en consumptieartikelen zullen met een leveringsfrequen­tie van éénmaal per week plaatsvinden bij inacht­name van een minimale bestelgrootte van € 150,- exclusief BTW per levering. Bij een hogere leverings­frequen­tie en/of kleinere bestelgrootte worden afleverkosten ­in rekening gebracht.

5.5    Voor verplaatsingen van apparatuur en bijbehorende meubels in opdracht van Afnemer, waartoe enkel MAAS gerechtigd is, is MAAS gerechtigd € 215,- exclusief BTW per apparaat en bijbehorend meubel in rekening te brengen voor een verplaatsing binnen het pand van Afnemer en € 375,- exclusief BTW voor een verplaatsing buiten het pand van Afnemer.

5.6    Indien Partijen een datum en tijdstip zijn overeengekomen voor het verplaatsen van de apparatuur en/of bijbehorende meubels (“Verplaatsingsdatum”) dan kan Afnemer tot de 7e kalenderdag voor de Verplaatsingsdatum de verplaatsing van apparatuur en/of bijbehorende meubels éénmalig kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging van de Verplaatsingsdatum of annulering van de verplaatsing vanaf de 7e kalenderdag tot en met de Verplaatsingsdatum dient Afnemer de door MAAS gemaakte kosten met betrekking tot het verplaatsen van de apparatuur en/of bijbehorende meubels te vergoeden.

 

Artikel 6. Betaling

6.1    Betaling van facturen betrekking hebbend op door MAAS aan Afnemer geleverde Zaken dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2    Indien Afnemer een bedrag van de factuur betwist, dient Afnemer zijn bezwaren aan MAAS binnen tien werkdagen na factuurdatum mee te delen. Betwisting van een deel van een factuur laat onverlet dat betaling van het niet betwiste deel van de factuur binnen de volgens artikel 6.1 gestelde termijn dient plaats te vinden.

6.3    MAAS behoudt zich het recht voor om de levering van Zaken ten aanzien van Afnemer op te schorten bij niet- of niet-tijdige betaling van een factuur. Opschorting van de levering van Zaken ontslaat Afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan MAAS. Voor opschorting van de levering van Zaken, vindt nooit enige vergoeding of restitutie door MAAS plaats.

6.4    Afnemer verstrekt aan MAAS een PO-nummer. Indien 14 dagen voor plaatsing van de Apparatuur door Afnemer aan MAAS geen PO-nummer is verstrekt, factureert MAAS zonder PO-nummer. Het ontbreken van een PO-nummer door toedoen van Afnemer komt geheel voor rekening en risico van Afnemer en is geen rechtvaardiging de factuur niet te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn.

6.5    Betaling dient te geschieden middels B2B automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6    Andere personen dan bestuurders van MAAS zijn niet bevoegd wijzigingen van bank- en rekeningnummers door te geven aan Afnemer en derden. Alleen bestuurders van MAAS zijn daartoe bevoegd. De op de bankafschriften van MAAS aangegeven valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt.

6.7    Iedere betaling van Afnemer wordt eerst toegerekend aan de oudste nog openstaande factuur.

6.8    Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of compensa­tie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schrif­telijk door MAAS en Afnemer is overeengekomen.

6.9    Indien het volgens factuur ver­schuldigde bedrag niet binnen de volgens artikel 6.1 geldende termijn is voldaan, is Afnemer zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum aan MAAS de wettelijke rente verschul­digd.

6.10  Wanneer MAAS ertoe overgaat een onbetaald ge­bleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerech­telij­ke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Afnemer. Voor de buitenge­rechtelijke kosten is Afnemer minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan MAAS verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,- exclusief BTW.

6.11  Indien meer dan één (rechts-)persoon als Afnemer optreedt, is elke van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit Overeenkomsten met MAAS.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1    Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. MAAS is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Een door Partijen overeengekomen levering kan niet worden geannuleerd zonder toestemming van MAAS.

7.2    Een door MAAS aangegeven levertijd, waaronder tevens te verstaan is de datum en het tijdstip van installatie van te leveren apparatuur en bijbehorende meubels (“Leverdatum”), is nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij schriftelijk anders is overeengeko­men.

7.3    De Leverdatum kan slechts door Afnemer eenmalig kosteloos worden gewijzigd tot de 7e kalenderdag voor de Leverdatum onder de voorwaarde dat MAAS daarmee akkoord is. Bij wijziging van de Leverdatum door Afnemer vanaf de 7e kalenderdag tot en met de Leverdatum dient Afnemer de door MAAS gemaakte kosten met betrekking tot de levering van de apparatuur en/of bijbehorende meubels te vergoeden.

7.4    Indien apparatuur en/of bijbehorende meubels bij aflevering materiaal- en/of constructie­gebreken vertonen, zal MAAS, naar haar keuze ofwel het gebrek kosteloos herstellen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels door gelijksoortige apparatuur en/of bijbehorende meubels vervangen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels terugnemen tegen creditering van het terzake van het in rekening gebrachte bedrag voor de desbetreffende apparatuur en/of bijbehorende meubels, mits MAAS bij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na de datum van aflevering schriftelijk door Afnemer op de hoogte van de gebreken is gesteld c.q. bij onzichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van aflevering, en mits Afnemer zelf daaraan geen herstellingen heeft verricht of wijzigingen heeft aangebracht. Eventuele reclameringen met betrekking tot andere zaken dan apparatuur en bijbehorende meubels dienen eveneens binnen 7 dagen na aflevering daarvan schriftelijk aan MAAS te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder beroep daarop zal zijn uitgesloten.

7.5    Tekorten in de zending dienen binnen 24 uur na de ontvangst van de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen aan MAAS te worden gemeld, waarna MAAS bij gegrond­bevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn zal overgaan.

7.6    Indien is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is Afnemer verplicht de betreffende apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen zijn afgeroe­pen, is MAAS gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Afnemer af te leveren en betaling daarvan te vorderen.

7.7    Apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8. Montage

8.1    Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de plaats van installatie zodanig is dat MAAS zonder meer direct over kan gaan tot het installeren van de geleverde apparatuur en bijbehorende meubels op de daarvoor bestemde plaats. Afnemer is gehouden zich tijdig op de hoogte te stellen van alle noodzake­lijke gegevens en voorzienin­gen voor het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels, in het bijzonder voor wat betreft de elektrische energie, de wateraansluiting en de nodige ruimte voor het installeren van de apparatuur en bijbehorende meubels. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren apparatuur en bijbehorende meubels en/of de juiste werking van de apparatuur en bijbehorende meubels in gemonteer­de staat, dienen voor rekening en risico van Afnemer door hemzelf uitgevoerd c.q. aangebracht te worden en vallen buiten de verantwoordelijk­heid van MAAS. Afnemer is tegenover MAAS volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorenge­noemde inrichtingen en/of voorzie­ningen. Indien door MAAS terzake instructies worden gegeven, dienen deze te worden opgevolgd.

8.2    Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:

 1. het personeel van MAAS, zodra op de plaats van opstel­ling aangekomen, zijn werkzaamhe­den kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegen­heid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en, indien MAAS het noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaam­heden buiten de normale werkuren te stellen en dit tijdig aan Afnemer is mede­gedeeld, buiten de normale werkuren;
 2. geschikte behuizing en/of door de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhan­gen­de wetgeving geëiste voorzienin­gen voor het personeel aanwezig is;
 3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het vereiste transport;
 4. de aangewezen bouw­plaats geschikt is voor opslag en montage;
 5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken van MAAS en/of zijn werknemers aanwezig zijn;
 6. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfs­materi­alen (gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. daaronder begre­pen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter be­schikking van MAAS staan;
 7. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgs­maatrege­len zijn opgenomen en worden gehand­haafd;
 8. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden Zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

8.3    Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer­ van de in artikel 8.1 en 8.2 gestelde voorwaarden, wordt de levertijd verlengd met een zodanige tijd als nodig is om wel aan die voorwaarden te voldoen, zonder dat MAAS gehouden is om eventuele schade welke door Afnemer daardoor wordt geleden te vergoeden. Afnemer is gehouden om eventue­le daaruit voortvloei­ende schade en/of extra kosten voor MAAS te vergoeden.

 

Artikel 9. Transport en risico

9.1    De kosten voor transport zijn voor rekening van MAAS met uitzondering van bijzondere kosten verband houdende met specifieke omstandigheden bij Afnemer, waaronder hijs- en steigerkos­ten; deze zijn voor rekening van Afnemer. De installatiekosten zijn voor rekening van MAAS.

9.2    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door Afnemer aan MAAS gegeven is, door MAAS als goed huisvader/koopman bepaald.

9.3    Afnemer is verplicht de door MAAS aan hem aangeboden apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen in ontvangst te nemen. Indien Afnemer weigert de door hem bij MAAS bestelde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen in ontvangst te nemen, is MAAS gerechtigd om de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.

9.4    Het risico terzake van verlies of beschadiging van door MAAS aan Afnemer verkoch­te apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen gaat op Afnemer over op het moment dat de zaken op het overeengekomen afleveradres en tijdstip worden aangebo­den.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1  Alle door MAAS aan Afnemer verkochte en geleverde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen blijven eigendom van MAAS totdat Afnemer aan al zijn verplichten jegens MAAS terzake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door MAAS verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamhe­den, alsmede terzake de vorderingen van MAAS jegens Afnemer wegens tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens MAAS, heeft voldaan.

10.2  Desalniettemin is Afnemer gerechtigd om over de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuit­oefe­ning, maar is niet gerechtigd om de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van MAAS te onttrekken.

10.3  Door Afnemer geleasde apparatuur, bijbehorende meubels en overige producten blijven altijd eigendom van MAAS.

 

Artikel. 11 Garantie

11.1  MAAS garandeert dat de apparatuur en bijbehorende meubels vrij zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, dat de soft­ware van de apparatuur vrij is van ontwerpfou­ten en dat de ingre­diënten en consumptieartikelen voldoen aan de heden ten dage alge­meen in Nederland aanvaarde normen van hygiëne en kwaliteit. De duur van deze garantie is voor: – automaten: 12 maanden – wisseldelen in automaten: 12 maanden – watersysteem in automaten: 6 maanden – MAAS kassa- c.q. betaalsystemen: 12 maanden – ingrediënten en consumptieartikelen (mits onaangebroken en deugde­lijk opgeslagen): tot THT-datum op de verpak­king. De garantie gaat in op de dag van installatie van de apparatuur en bijbehorende meubels, en wel binnen een totaaltermijn van 24 maanden na levering, c.q. bij aflevering van de apparatuur en bijbehorende meubels.

11.2  De garantieverplichting is beperkt tot het gedurende de garantieperiode en uitsluitend binnen Nederland, kosteloos leveren van deugdelijke onderdelen ter vervanging van defecte onderde­len respectievelijk kosteloze reparatie, het een of ander naar keuze van MAAS.

11.3  De garantie geldt niet indien reparatie danwel vervanging van onderdelen noodza­kelijk blijkt ten gevolge van: – het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels anders dan in overeenstem­ming met de bestem­ming ervan of met de aanwijzin­gen van MAAS; – het aanbrengen van onderdelen, of het uitvoeren van onderhoud en reparatie door anderen dan MAAS; – beschadi­ging van de apparatuur en bijbehorende meubels door schuld of nalatigheid door anderen dan MAAS; – het verplaatsen en/of wijzigen van de apparatuur en bijbehorende meubels of een onderdeel daarvan zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van MAAS; – normale slijtage of andere oorzaken dan constructie- en/of materiaal­fouten. Onder deze garantie wordt derhalve niet verstaan het onder­houden van de apparatuur en bijbehorende meubels of het leveren en/of vervangen van verbruiksartike­len zoals filters, glas, verlichting, kassa­rollen, slangklemmen etc.

11.4  Indien tijdens de duur van de garantiepe­riode Afnemer in gebreke blijft enige beta­lingsverplich­ting voortvloeien­de uit de Overeenkomst na te komen, is MAAS geduren­de de periode van verzuim niet gehouden de in artikel 11.1 omschreven garantie­verplichtingen na te komen. Op de garantiebepalingen kan evenmin een beroep worden gedaan indien de elektrische energie en de overige voorzienin­gen niet of niet langer voldoen aan de specificaties zoals medegedeeld door MAAS aan Afnemer.

11.5  De in artikel 11.1 bedoelde garantie is niet overdraagbaar aan derden.

11.6  Afnemer verplicht zich MAAS direct van enig defect aan de apparatuur en bijbehorende meubels op de hoog­te te stellen.

11.7  Afnemer kan met betrekking tot deze garantie alleen tijdens de norma­le werkuren van MAAS een beroep doen op de technische dienst van MAAS.

11.8  Afnemer verplicht zich MAAS gedurende de garantieperiode vooraf schriftelijk in te lichten indien de plaats waar de apparatuur en bijbehorende meubels zijn geïnstalleerd wordt gewijzigd, en ver­plaatsing van de apparatuur en bijbehorende meubels slechts uit te voeren overeen­komstig de aanwijzing van MAAS.

11.9  Indien in overleg met Afnemer gebruikte materialen en/of apparatuur en bijbehorende meubels geleverd worden, wordt geen garantie gegeven als in dit artikel bedoeld, tenzij uitdrukke­lijk anders overeengekomen is.

 

Artikel 12. Gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels

12.1  De apparatuur en bijbehorende meubels zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Afnemer. Afnemer is verplicht de apparatuur en bijbehorende meubels zorgvuldig en overeenkomstig hun bestemming te gebruiken met inachtne­ming van de aanwijzingen van MAAS en de voorschriften die met betrekking tot het gebruik en dagelijks onderhoud van de apparatuur en bijbehorende meubels zijn of worden gesteld. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet in achtnemen van aanwijzingen en/of voorschriften van MAAS door Afnemer. Dergelijke schade komt geheel voor eigen rekening en risico van Afnemer.

12.2  Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen aan de apparatuur en bijbehorende meubels aan te brengen of andere zaken aan de apparatuur en bijbehorende meubels te veranderen. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het door Afnemer niet in achtnemen van het in de vorige zin bepaalde. Dergelijke schade komt geheel voor eigen rekening en risico van Afnemer.

12.3  Indien Afnemer apparatuur en bijbehorende meubels least dan is het Afnemer niet toege­staan om de apparatuur en bijbehorende meubels onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van MAAS. Indien de apparatuur en bijbehorende meubels uit de macht van Afnemer mochten geraken alsmede in geval van beslaglegging op de apparatuur en bijbehorende meubels zal Afnemer de beslag­leggende deurwaarder erop wijzen dat de apparatuur en bijbehorende meubels niet zijn eigendom zijn. Afnemer zal overigens de aanwijzingen van MAAS volgen. De kosten welke voor MAAS uit e.e.a. mochten voortvloeien zijn voor rekening van Afnemer en dient Afnemer op eerste verzoek van MAAS te voldoen.

12.4  Verplaatsing van door MAAS geïnstalleerde apparatuur en bijbehorende meubels mag enkel door MAAS geschieden. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de verplaatsing van apparatuur en bijbehorende meubels welke door Afnemer is verricht, al dan niet met toestemming van MAAS. Dergelijke schade komt geheel voor eigen rekening en risico van Afnemer.

12.5  Bij gebleken onoordeelkundig gebruik van en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade aan apparatuur en bijbehorende meubels zullen de kosten van reparatie aan Afnemer worden doorberekend.

12.6  Afnemer dient een inboedelverzekering te hebben afgesloten waarin de door Afnemer van Maas geleasde apparatuur en bijhorende meubels zijn meeverzekerd en die de totale nieuwwaarde van de geleasde apparatuur en bijhorende meubels dekt.

 

Artikel 13. Onderhoud

13.1  MAAS zal de apparatuur en bijbehorende meubels regelmatig controleren, het technisch onderhoud periodiek verzorgen en eventuele storingen verhelpen. Bij gebleken onoordeelkundig gebruik en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade zullen de kosten van reparatie aan Afnemer worden doorberekend.

13.2  Indien de betalingssystemen van apparatuur gewijzigd dienen te worden tengevolge van veranderingen in de wijze van betaling zullen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van Afnemer komen.

13.3  De aanschaf of vervanging van waterfil­ters is voor rekening van Afnemer.

13.4  MAAS is niet verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid en keuringen van apparatuur (NEN3140) op locatie(s) van Afnemer. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de installatieverantwoordelijke van Afnemer.

 

Artikel 14. Diefstal en verloren gaan of onbruikbaar worden van apparatuur en bijbehorende meubels

14.1  Indien de apparatuur en bijbehorende meubels niet meer gerepareerd kunnen worden, zijn gestolen of verloren gegaan, dient Afnemer aan MAAS een bedrag te betalen gelijk aan de nog openstaande termijnen van de overeen­gekomen looptijd van de Overeenkomst, vermeerderd met het bedrag gelijk aan de boekwaarde van de apparatuur en bijbehorende meubels bij het einde van de Overeenkomst en verminderd met de eventueel door MAAS van de verzekeraar ontvangen uitkering. Indien MAAS van de verzekeraar meer ontvangt dan Afnemer aan MAAS verschuldigd is, komt het meerdere onder aftrek van de door MAAS gemaakte kosten aan Afnemer toe. Afnemer zal MAAS in geval van schade terstond op de hoogte stellen.

 

Artikel 15. Ingrediëntencontract

15.1  Afnemer is verplicht voor de duur van de Overeenkomst ingrediënten van MAAS af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.

15.2  Indien Afnemer niet aan de verplichting van artikel 15.1 voldoet, kan MAAS een nader te bepalen boete opleggen.

 

Artikel 16. Teruggave van de apparatuur

16.1  Na afloop van de Overeenkomst zal MAAS de apparatuur en bijbehorende meubels bij Afnemer demonteren en weghalen. Afnemer zal in alle gevallen waarin hij gehouden is de apparatuur en bijbehorende meubels terug te geven aan MAAS, deze in goede conditie – behoudens normale slijtage – en in gereinigde staat voor demontage beschikbaar stellen.

16.2  MAAS is gerechtigd de kosten van waardevermindering ontstaan door niet gemelde schades en/of onzorgvul­dig beheer (geconstateerd bij het terugne­men van de apparatuur en bijbehorende meubels), alsmede kosten van schoonmaken wegens niet reinigen voor teruggave, aan Afnemer door te belasten.

 

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1  MAAS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeen­komst aan een derde over te dragen, waartoe Afnemer reeds nu voor alsdan haar toestem­ming verleent.

 

Artikel 18. Geheimhouding

18.1  Afnemer staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door MAAS gebezigde fabricage en/of construc­tiemetho­den dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De door MAAS uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrij­vingen, modellen e.d. blijven eigen­dom van MAAS, ook al zijn daarvoor kosten aan Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 19. (Tussentijdse) beëindiging

 • Indien één der Partijen de Overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet wenst voort te zetten, dient zij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden daaraan voorafgaand schriftelijk op te zeggen.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 20 (Overmacht), heeft een Partij het recht door een mededeling aan de andere Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:
 1. nakoming door de andere Partij blijvend onmogelijk is, zonder dat sprake is van overmacht;
 2. de andere Partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf liquideert, of op al dan wel een aanmerkelijk deel van zijn roerende en/of onroerende goederen beslag wordt gelegd.

19.3  Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Afnemer, anders dan de in artikel 19.2 genoemde situaties is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en indien de gederfde opbrengst voor de resterende looptijd van de Overeenkomst en de transportkosten voor het ophalen van de apparatuur en bijbehorende meubels door Afnemer aan MAAS wordt vergoed. Onder gederfde opbrengst wordt verstaan:

 1. vaste maandkosten (huur, onderhoud, verzorging) maal het aantal resterende maanden van de Overeenkomst, en
 2. 15% van de gemiddelde ingrediëntenomzet over het laatste volledige contractjaar maal het aantal resterende maanden van de Overeenkomst.

19.4   Indien de Overeenkomst ingevolge artikel 19.1, 19.2 of 19.3 is beëindigd, dienen Partijen een datum en tijdstip overeen te komen waarop MAAS de apparatuur en bijbehorende meubels komt ophalen (“Retourdatum”). Bij wijziging of annulering van de Retourdatum dient Afnemer de door MAAS gemaakte kosten met betrekking tot het ophalen van de apparatuur en bijbehorende meubels te vergoeden.

 

Artikel 20. Overmacht

20.1  Omstandigheden buiten de wil en toedoen van MAAS opgekomen die van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst door Afnemer redelijker­wijs niet van MAAS verlangd kan worden, zoals bijzondere weersomstandighe­den, staking, overheidsmaat­regelen, oorlog, mobilisatie, transport­belemme­ringen, het niet, niet behoorlijk of niet tijdig leveren door (toe-)leveranciers van MAAS en alle andere omstandigheden, die de naleving van de Overeen­komst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

20.2  In geval van overmacht zal de levertijd met de duur van de overmacht opleve­rende omstandig­heid verlengd worden. Wanneer echter een zodanige over­macht opleve­rende omstandigheid langer dan 6 maanden mocht hebben geduurd, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeen­komst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, middels een buitengerech­telijke verklaring te ontbinden. Afnemer heeft alsdan geen recht op enige schade­vergoeding van MAAS.

20.3  Indien MAAS reeds gedeeltelijk aan de verplichtin­gen tot levering van Zaken heeft voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, is MAAS gerechtigd deze afzonder­lijk en tussentijds te factureren, en is Afnemer gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonder­lijke overeen­komst.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1  Iedere Partij dient een verzekering tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel te hebben afgesloten.

21.2  Op verzoek van een Partij dient de andere Partij een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken.

21.3  De maximale totale aansprakelijkheid van iedere Partij met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst, hetzij door wanprestatie, hetzij door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij krachtens de wet, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door die Partij afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de maximale totale aansprakelijkheid van die Partij beperkt tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse omzet, van het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan, die MAAS bij Afnemer genereert. Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief gevolgschade, immateriële schade, het verlies van winst en verlies van inkomsten.

21.4  De beperkingen en uitsluitingen in artikel 21.3 gelden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar geen der Partijen beperkt of sluit uit zijn aansprakelijkheid voor opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1  Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Zaken alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MAAS of diens leveranciers. De levering van Zaken strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

23.2  Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

23.3  Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

GENERAL SUPPLY CONDITIONS

MAAS B.V. (17038548) 15th of August 2018

Clause 1. Definitions

MAAS                       Maas International B.V. (further herein also referred to as: ‘MAAS’) and the legal entity(ies) being (a) member(s) of or affiliated to Maas International B.V. as meant in Section 2:24b of the Dutch Civil Code, which enters into the Agreement, as well as any subcontractors appointed by MAAS.

Customer                The contractual counterparty of MAAS or the party to whom MAAS submitted the offer.

Agreement              The arrangements between MAAS and the Customer laid down in writing with regard to the Items to which these General Supply Conditions apply.

Supply                     These General Supply Conditions

Conditions              For MAAS supplying Items to the Customer.

Items                        Physical objects and services to be supplied.

The Parties              MAAS and the Customer.

 

Clause 2. Applicability

2.1    These Supply Conditions are applicable to all applications, offers and assignments with regard to MAAS supplying the Customer with Items.

2.2    These Supply Conditions can only be deviated from if and insofar as MAAS and the Customer have agreed this with each other in writing.

2.3    The applicability of any conditions applied by the Customer, howsoever called, is hereby explicitly rejected.

2.4    In the event of any contradiction, any special obligations agreed will prevail over these Supply Conditions.

2.5    If any stipulation in these Supply Conditions would be annulled, this will have the following consequence: the Agreement will then be interpreted as if the stipulation has been replaced.

 

Clause 3. Offers

3.1    All offers submitted by MAAS to the Customer are without any obligation. If no periods for acceptance are specified in the offers, the offers made by MAAS will be valid for 14 days.

3.2    All pricelists, brochures and other details provided with an offer will only be binding on MAAS if this has been explicitly confirmed in writing in the offer by MAAS.

 

Clause 4. Formation of and amendment to Agreements

4.1    An order to supply Items placed with MAAS will be confirmed in writing by MAAS to the Customer, but this does not affect the power of MAAS to prove the formation of the Agreement by means other than the order confirmation.

4.2    MAAS is free to make changes to the Items to be supplied by MAAS to the Customer, provided this does not impair the quality of the Items to be supplied. Any changes required by the Customer must be agreed with MAAS and be laid down in writing in an (amending) Agreement.

4.3    With regard to Agreements, deliveries and/or orders of which no written offer or order confirmation has been drawn up, the invoice or delivery note is also considered as the order confirmation which is also considered as representing the Agreement accurately and completely.

4.4    Each Agreement is entered into by MAAS and the Customer under the suspensory condition that the Customer is, at the discretion of MAAS at the moment that MAAS decides to deliver the Items in accordance with Clause 7, sufficiently creditworthy for the fulfilment of the financial obligations of the Customer to MAAS arising from the Agreement unless the Customer has already fulfilled his obligations or the payment has been sufficiently secured at the discretion of MAAS.

 

Clause 5. Prices

5.1    Unless stated to the contrary, all prices quoted and all prices are without prejudice to price changes.

5.2    Unless stated to the contrary, the prices quoted by MAAS are excluding VAT and excluding waste management levy packaging.

5.3    If after the offer date or the formation of the Agreement one or more of the costing factors undergo(es) an increase, MAAS will be entitled to increase the price offered or agreed accordingly. In addition, MAAS can index the prices once a year, as of 1 January. MAAS can adjust the prices of ingredients every quarter.

5.4    Any deliveries of ingredients and consumables will take place with a delivery frequency of once a week with due observance of a minimum order amount of €150 excluding VAT for each delivery. Delivery costs will be charged for higher delivery frequencies and/or smaller order amounts.

5.5    For relocating equipment and associated furniture on the Customer’s instructions to which relocation only MAAS is entitled, MAAS will be entitled to charge €215, excluding VAT for each machine and associated furniture for a relocation within the Customer’s building and €375 excluding VAT for a relocation outside the Customer’s building.

5.6    If the Parties have agreed on a date and time for the moving of the equipment and /or associated furniture (“Date of Movement”), the Customer can change or cancel the movement of equipment and /or associated furniture free of charge up to the 7th calendar day before the Date of Movement. In the event of a change of the Date of Movement or cancellation of the movement from the 7th calendar day up to and including the Date of Movement, the Customer must compensate the costs incurred by MAAS in respect of moving the equipment and/or associated furniture.

 

Clause 6. Payment

6.1    Payment of invoices relating to Items supplied by MAAS to the Customer must take place within 30 days after the invoice date, unless Parties have agreed otherwise, explicitly, in writing.

6.2    If the Customer disputes an amount of the invoice, the Customer must notify MAAS of his objections within 10 working days of the invoice date. Dispute of a part of an invoice does not affect the fact that payment of the undisputed part of the invoice must take place within the period specified in Clause 6.1.

6.3    MAAS reserves the right to suspend the delivery of Items in respect of the Customer in the event of non-payment or late payment of an invoice. Suspension of the delivery of Items does not release the Customer from his obligation to pay the outstanding invoice(s) to MAAS. For suspension of the delivery of Items, there will never be any compensation or refund by MAAS.

6.4    The customer issues a PO number to MAAS. If 14 days before installation of the equipment the Customer has not provided a PO number to MAAS, than MAAS shall invoice without a PO number. The absence of a PO number due to the Customer is entirely at the expense and risk of the Customer and is no justification for not paying the invoice within the set term.

6.5    Payment must take place by means of B2B direct debit, unless otherwise agreed in writing.

6.6    Persons other than directors (bestuurders) of MAAS are not entitled to pass on amendments of bank and account numbers to the Customer and third parties. Only directors of MAAS are authorised to do this. The value date indicated on MAAS’ bank statements is considered to be the payment date.

6.7    Every payment by the Customer is first allocated to the oldest invoice still outstanding.

6.8    The Customer is not entitled to any discount or set-off whatsoever unless this has been agreed in writing by MAAS and the Customer.

6.9    If the amount payable according to the invoice has not been paid within the period stipulated in Clause 6.1, the Customer will owe to MAAS the statutory interest from the due date onwards without any notice of default being required.

6.10  If MAAS gives the unpaid invoice or part thereof to a third party for collection, all the associated court costs and extra-judicial costs will be at the expense of the Customer. For the extra-judicial costs the Customer will owe to MAAS at least 15% of the principal sum increased by the interest already due, all this with an absolute minimum of € 250,- excluding VAT.

6.11  If more than one (legal) entity or person acts as the Customer, each of these persons or entities will be jointly and severally liable for the fulfilment of the obligations of the Customer under Agreements with MAAS.

 

Clause 7. Delivery and delivery time

7.1    The term delivery means the delivery of a complete order or a part thereof. MAAS is entitled to make part deliveries. A delivery agreed by the Parties cannot be cancelled without the permission of MAAS.

7.2    A delivery time indicated by MAAS, which also means the installation moment and date of the equipment to be supplied and the associated furniture (“Delivery Date”), can never be considered as a deadline, unless otherwise agreed in writing.

7.3    The Delivery Date can only be changed once by the Customer free of charge up to the 7th calendar day before the Delivery Date under the condition that MAAS agrees to this. In the event of a change in the Delivery Date by the Customer from the 7th calendar day up to and including the Delivery Date, the Customer must compensate the costs incurred by MAAS with regard to the delivery of the equipment and/or associated furniture.

7.4    If on delivery the equipment and/or associated furniture show(s) faults in materials and/or construction, MAAS will at its discretion either remedy the fault without any charge or replace the faulty equipment and/or associated furniture by similar equipment and/or associated furniture or take back the faulty equipment and/or associated furniture then credit the amount for the respective equipment and/or associated furniture charged in this respect, provided that if the faults are visible MAAS has been informed in writing by the Customer of the faults within 7 days after the delivery date or, if the faults are hidden, within 7 days after they have been established but at the latest 6 months after the delivery date and provided the Customer himself did not carry out any repairs or make any changes. Any complaints with regard to matters other than equipment and associated furniture must also be reported in writing to MAAS within 7 days after delivery, failing which any invocation of this will be excluded.

7.5    Any short deliveries must be notified to MAAS within 24 hours after having received the equipment, associated furniture, ingredients and consumables, after which MAAS will make a subsequent delivery as soon as possible if the complaint has been considered justified.

7.6    If it has been agreed that the deliveries will take place on call, the Customer will be obliged to call the respective equipment, associated furniture, ingredients and consumables within the period stipulated to this end. If after the agreed period has expired the equipment, associated furniture, ingredients and consumables ordered have not all been called, MAAS will be entitled to deliver those Items not yet called immediately to the Customer and to claim payment for them.

7.7    Equipment, associated furniture, ingredients and consumables cannot be returned.

Clause 8. Assembly

8.1    The Customer must ensure that the place of the installation is such that the equipment and associated furniture delivered can be immediately and readily installed by MAAS at the intended place. The Customer is obliged to make himself familiar within due time with all the necessary details and facilities for the use of the equipment and associated furniture, in particular with regard to electrical power, the water connection and the space required for installing the equipment and associated furniture. All fixtures and/or facilities required for the installation of the equipment and associated furniture to be assembled and/or the proper operation of the equipment and associated furniture in an assembled condition, must be carried out or fitted by the Customer himself and at his expense and risk and are not covered by the responsibility of MAAS. The Customer is fully responsible to MAAS for the accurate and timely provision of the fixtures and/or facilities referred to. If in this connection MAAS gives instructions they must be observed.

8.2    The Customer will ensure at his own expense and risk that:

 1. the personnel of MAAS, as soon as they have arrived at the installation place, are able to commence their activities and moreover are given at all times the opportunity to carry out their activities during the normal working hours and that, if MAAS deems it necessary, it can determine the moment of the beginning and/or the end of the activities outside the normal working hours if the Customer is notified of this within due time;
 2. suitable accommodation and/or facilities required by the Dutch Working Conditions Act (Arbeidsomstandighedenwet) and associated legislation are present;
 3. c. the access roads to the installation place are suitable for the necessary transport;
 4. the indicated construction site is suitable for storage and assembly;
 5. the necessary lockable storage places for materials, tools and other items of MAAS and/or its employees are present;
 6. the necessary and usual auxiliary workers, auxiliary tools, ancillary and company materials (including gas, water, electricity, heating, lighting etc.) are at the disposal of MAAS within due time and without any cost at the correct location;
 7. all necessary safety and other precautionary measures are taken and are maintained;
 8. on the commencement of and during the assembly the Items sent are present at the correct location.

8.3    In the event of loss of time caused by delay due to one or more of the conditions stipulated in Clauses 8.1 and 8.2 not being met, the delivery time will be extended by a period such as is necessary to meet these conditions, without MAAS being obliged to compensate any damage suffered by the Customer because of this. The Customer is obliged to compensate MAAS for any damage and/or extra costs arising from this.

 

Clause 9. Transport and risk

9.1    The transport costs are at the expense of MAAS with the exception of special costs associated with specific circumstances at the Customer, including lifting and scaffolding costs; these are at the expense of the Customer. The installation costs are at the expense of MAAS.

9.2    If the Customer has not given any further instructions to MAAS, the method of transport, despatch, packaging, etc. will be determined by MAAS as befits a prudent person/merchant.

9.3    The Customer is obliged to take receipt of the equipment, associated furniture, ingredients and consumables offered to him by MAAS. If the Customer refuses to take receipt of the equipment, associated furniture, ingredients and consumables ordered by him from MAAS, MAAS will be entitled to take the equipment, associated furniture, ingredients and consumables into storage at the expense and risk of the Customer.

9.4    The risk with regard to loss of or damage to the equipment, associated furniture, ingredients and consumables sold by MAAS to the Customer will pass to the Customer at the moment the items are offered at the agreed delivery address and time.

 

Clause 10. Retention of title

10.1  All equipment, associated furniture, ingredients and consumables sold and delivered by MAAS to the Customer remain the property of MAAS until the Customer has fulfilled all his obligations to MAAS with regard to the respective, previous and subsequent similar deliveries, with respect to additional activities to be performed by MAAS to the Customer, as well as with regard to the claims of MAAS on the Customer due to the Customer’s failure to fulfil his obligations with regard to MAAS.

10.2  Nevertheless, the Customer will remain entitled to have the equipment, associated furniture, ingredients and consumables at his disposal in connection with his normal business operations, but he is not entitled to dispose of the equipment, associated furniture, ingredients and consumables in any way whatsoever, to encumber them with a restricted real security or a right of enjoyment, or to withdraw them otherwise from recovery by MAAS.

10.3  Equipment, associated furniture and other products leased by the Customer always remain the property of MAAS.

 

Clause 11. Warranty

11.1  MAAS warrants that the equipment and associated furniture are free from material and/or manufacturing faults, that the software of the equipment is free from design faults and that the ingredients and consumables meet the hygiene and quality standards nowadays generally accepted in the Netherlands. The duration of this warranty is for: – machines: 12 months – exchange parts in machines: 12 months – water system in machines: 6 months – MAAS cash or payment systems: 12 months – ingredients and consumables (provided they are unopened and properly stored):  until the use-by date on the packaging. The warranty commences on the day of the installation of the equipment and associated furniture, namely within a total period of 24 months after delivery, or on delivery of the equipment and associated furniture.

11.2  The warranty obligation is limited to providing sound parts to replace faulty parts free of charge during the warranty period and exclusively within the Netherlands or a repair free of charge, all this at the discretion of MAAS.

11.3  The warranty will not be effective if the repair or replacement of parts appears to be necessary as a result of: – the use of the equipment and associated furniture other than according to their intended use or not according to the instructions of MAAS; – parts fitted or maintenance and repair conducted by others than MAAS; – damage to the equipment and associated furniture due to the fault or negligence of others than MAAS; – relocation and/or change of the equipment and associated furniture or a part of it without prior written consent from MAAS; – normal wear and tear or causes other than construction and/or material faults. Therefore this warranty does not include maintaining the equipment and associated furniture or the supply and/or replacement of disposable items such as filters, glass, lighting, cash register rolls, hose clamps etc.

11.4  If during the warranty period the Customer remains in default of fulfilling any payment obligation arising from the Agreement, during the period of default MAAS will not be obliged to fulfil the warranty obligations described in Clause 11.1. Nor can the warranty conditions be invoked if the electrical power and other facilities do not or no longer comply with the specifications as notified by MAAS to the Customer.

11.5  The warranty meant in Clause 11.1 cannot be transferred to third parties.

11.6  The Customer undertakes to inform MAAS immediately of any defect in the equipment and associated furniture.

11.7  With regard to this warranty the Customer can only apply to the MAAS technical service during the normal working hours of MAAS

11.8  During the warranty period the Customer undertakes to inform MAAS in advance if the place where the equipment and associated furniture are installed is to be changed, and relocation of the equipment and associated furniture can only be carried out according to the directions of MAAS.

11.9  If in consultation with the Customer any used materials and/or equipment and associated furniture are supplied, no warranty will be given as meant in this Clause unless explicitly otherwise agreed.

 

Clause 12. Use of the equipment and associated furniture

12.1  The equipment and associated furniture are exclusively intended for the Customer’s own use. The Customer is obliged to use the equipment and associated furniture with due care and according to their intended use with due observance of the directions of MAAS and the instructions which have been or will be specified with regard to the use and daily maintenance of the equipment and associated furniture. MAAS is never liable for damages resulting from the non-observance of instructions and/or regulations of MAAS by the Customer. Such damages are entirely at the expense and risk of the Customer.

12.2  The Customer is not allowed to make changes to the equipment and associated furniture or to change other aspects of the equipment and associated furniture. MAAS is never liable for damages resulting from Customer’s failure to comply with the provisions of the previous sentence. Such damages are entirely at the expense and risk of the Customer.

12.3  If the Customer leases the equipment and associated furniture, the Customer will not be allowed without prior written consent from MAAS to sublet the equipment and associated furniture or to allow third parties to use them. If the equipment and associated furniture cease to be at the Customer’s disposal as well as in the event of a seizure of the equipment and associated furniture, the Customer shall point out to the seizing bailiff that the equipment and associated furniture are not his property. In such cases, the Customer will observe the directions of MAAS. The costs which might arise from all this for MAAS will be at the expense of the Customer and the Customer must pay these at the first request of MAAS.

12.4  Relocation of the equipment and associated furniture installed by MAAS can only be carried out by MAAS. MAAS will never be liable for damage arising from the relocation of equipment and associated furniture carried out by the Customer, whether or not with MAAS’ consent. Such damages are entirely at the expense and risk of the Customer.

12.5  In the event of demonstrably improper use of and/or liability for damage inflicted on the equipment and associated furniture, the repair costs will be passed on to the Customer.

12.6  The Customer must have taken out a contents insurance covering the equipment and associated furniture leased by the Customer from MAAS and under which the total new replacement value of the leased equipment and associated furniture is covered.

 

Clause 13. Maintenance

13.1  MAAS will regularly check the equipment and associated furniture, periodically take care of the technical maintenance and remedy any faults. In the event of demonstrably improper use and/or liability for damage inflicted, the repair costs will be passed on to the Customer.

13.2  If the payment systems of the equipment must be changed as a result of changes in the payment method, the associated costs shall be at the expense of the Customer.

13.3  Buying or replacing water filters will be at the expense of the Customer.

13.4  MAAS is not responsible for the electrical safety and the testing of the equipment (NEN3140) at the Customer’s location(s). This responsibility rests fully with the party responsible for the Customer’s installation.

 

Clause 14. Theft, loss and uselessness of the equipment and associated furniture

14.1  If the equipment and associated furniture can no longer be repaired, have been stolen or lost, the Customer must pay to MAAS an amount equal to the instalments still outstanding of the agreed term of the Agreement, increased by the amount equal to the book value of the equipment and associated furniture at the expiry of the Agreement and reduced by the payment, if any, received by MAAS from the insurer. If MAAS would receive more from the insurer than the amount which the Customer owes to MAAS, the excess will accrue to the Customer less the costs incurred by MAAS. In the event of any damage the Customer must inform MAAS of this immediately.

 

Clause 15. Ingredients contract

15.1  The Customer is obliged for the term of the Agreement to buy ingredients from MAAS for a period which is at least equal to the Agreement and which will become effective at the same time as the Agreement.

15.2  If the Customer does not fulfil the obligation of Clause 15.1, MAAS can impose a penalty further to be determined.

 

Clause 16. Return of equipment

16.1  After the Agreement has expired MAAS will disassemble and remove the equipment and associated furniture at the Customer’s location. In all cases in which the Customer is obliged to return the equipment and associated furniture to MAAS, the Customer will make them available in a good condition – subject to normal wear and tear – and cleaned ready for disassembly.

16.2  MAAS is entitled to pass on to the Customer the costs of the decrease in value caused by damage not reported and/or careless management (established when the equipment and associated furniture were taken back), as well as the cleaning costs due to not having cleaned them before they were picked up.

 

Clause 17. Transfer of rights and obligations

17.1  MAAS is entitled to transfer its rights and obligations arising from the Agreement to a third party, to which the Customer grants his consent now for then.

 

Clause 18. Confidentiality

18.1  The Customer warrants that except with the explicit consent of MAAS no information with regard to the manufacturing used by MAAS and/or construction methods are copied, shown to any third parties, disclosed or used. The offers submitted by MAAS as well as the drawings, calculation, descriptions, models etc. made or provided by MAAS remain the property of MAAS even though the Customer has been charged for their cost.

Clause 19. (Premature) termination

 • If either Party does not want to continue the Agreement after the agreed term has expired, this party must give a written notice of termination of the Agreement at the latest 3 months before its expiry.
 • Notwithstanding the provisions in Clause 20 (Force majeure) either Party will be entitled by a notice to the other Party to terminate in whole or in part the Agreement with immediate effect and without judicial intervention if:
 1. fulfilment by the other Party is permanently impossible, without there being a force majeure situation;
 2. the other Party applies for bankruptcy or is declared bankrupt, has applied for a moratorium or winds up his business or all or a considerable part of his movable and/or immovable property is seized.

19.3  Premature termination of the Agreement by the Customer other than in the situations referred to in Clause 19.2 will only be possible with due observance of a 3-month notice period and if the Customer has reimbursed MAAS for lost revenue from the remaining term of the Agreement and the transport costs for collection of the equipment and associated furniture. The term lost revenue means:

 1. fixed monthly costs (hire, maintenance, care) multiplied by the number of remaining months of the Agreement, plus
 2. 15% of the average ingredients sales over the most recent full contractual year multiplied by the number of remaining months of the Agreement.

19.4   If the Agreement has been terminated pursuant to Clause 19.1, 19.2 or 19.3, the Parties must agree on a date and time at which MAAS will collect the equipment and associated furniture (“Return Date”). In the event of a change or cancellation of the Return Date, the Customer must compensate the costs incurred by MAAS in connection with the collection of the equipment and associated furniture.

 

Clause 20. Force majeure

20.1  Circumstances which arise beyond the power and through no fault of MAAS which are of a nature such that fulfilment or further fulfilment of the Agreement by the Customer cannot reasonably be required from MAAS, such as exceptional weather circumstances, strikes, government measures, war, mobilisation, transport disruptions, the suppliers or sub-contractors of MAAS not supplying goods, not properly supplying them or not supplying them in a timely manner and all other circumstances seriously interfering with the fulfilment of the Agreement, are considered as force majeure.

20.2  In the event of force majeure the delivery time will be extended by the duration of the circumstance constituting force majeure. However, if such a circumstance constituting force majeure lasts for more than 6 months, both Parties will be entitled to dissolve the Agreement by an extra-judicial statement, insofar as the Agreement has not yet been performed. In that case the Customer will not be entitled to any compensation from MAAS.

20.3  If MAAS has already fulfilled a part of the obligations to supply Items at the time the force majeure occurred, MAAS will be entitled to invoice for this in the meantime separately and the Customer will be obliged to pay these invoices as if it constituted a separate agreement.

Clause 21. Liability

21.1  Each Party must have taken out an insurance against the liability as meant in this Clause.

21.2  At the request of one Party the other Party must provide a copy of the insurance policy.

21.3  The maximum total liability of either Party with regard to all claims arising from or in connection with the Agreement, either due to breach of contract (wanprestatie) or due to a wrongful act (onrechtmatige daad) (including negligence), or pursuant to the law, is limited to the amount paid by the insurer under the insurance taken out by that Party. If the insurer does not make any payment, the maximum total liability of that Party will be limited to not more than the amount of the annual sales of the calendar year in which the damage arose, which sales MAAS generated from the Customer. Neither Party will be liable for any indirect loss, including consequential loss, immaterial loss, loss of profits and loss of revenue.

21.4  The limitations and exclusions in Clause 21.3 are effective insofar as this is allowed under the applicable legislation, but neither of the Parties shall limit or exclude their liability for intention or conscious recklessness (opzet of bewuste roekelossheid).

Clause 22. Intellectual property rights

22.1  All intellectual property rights with regard to the Items as well as the designs, software, documentation and all other materials developed and/or used for the preparation or execution of the Agreement, or which arise from it, rest exclusively with MAAS or its suppliers. The supply of Items does not include any transfer of intellectual property rights.

Clause 23. Applicable law and disputes

23.1  This Agreement is governed exclusively by Dutch law. Foreign legislation and the Vienna Sales Convention are excluded.

23.2  Any disputes between the Parties, including those which are only considered as such by one of the Parties, shall be solved as much as possible through proper consultations.

23.3  If the Parties cannot reach a solution, the disputes will be settled by the competent court in the district of ‘s-Hertogenbosch.