Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

MAAS                                                   Maas International B.V. (hierna tevens te noemen: “MAAS”) en de tot Maas International B.V. behorende of aan haar gelieerde rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, die de Overeenkomst aangaat, alsmede door MAAS aange­stelde onderaannemers.

Afnemer                                              De contractuele wederpartij van MAAS c.q. degene tot wie MAAS de aanbieding heeft gericht.

Overeenkomst                                  De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen MAAS en Afnemer betreffende de Zaken en Diensten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Leveringsvoorwaarden                Deze Algemene Leveringsvoorwaarden voor het leveren van Zaken en Diensten door MAAS aan Afnemer. Door MAAS aan Afnemer te leveren apparatuur, bijbehorende meubels, technische service, ingrediënten, condimenten, consumptieartikelen en overige producten.

Diensten                                              Door MAAS aan Afnemer te leveren diensten.

Partijen                                                MAAS en Afnemer.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1    Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van Zaken en Diensten door MAAS aan Afnemer.

2.2    Afwijking van deze Leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover MAAS en Afnemer dit met elkaar schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3    De toepasse­lijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4    In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Leveringsvoorwaarden.

2.5    Indien enig beding in deze Leveringsvoorwaarden mocht worden vernietigd, dan worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld: de Overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1    Alle door MAAS aan Afnemer gedane aanbiedingen zijn vrij­blijvend. Indien geen termijn in de aanbiedin­gen is gesteld aan acceptatie, zijn door MAAS gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

3.2    Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, bro­chures en andere gegevens zijn voor MAAS slechts bindend indien dit door MAAS in de aanbieding uitdruk­kelijk schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van Overeenkomsten

4.1    Een aan MAAS verstrekte opdracht tot levering van Zaken en Diensten wordt door MAAS schriftelijk aan Afnemer beves­tigd, doch dit laat onverlet de bevoegdheid van MAAS om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen dan de opdrachtbevesti­ging te bewijzen.

4.2    Het staat MAAS vrij wijzigingen aan te brengen aan door MAAS aan Afnemer te leveren Zaken en Diensten, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de te leveren Zaken en Diensten. Door Afnemer gewenste wijzigingen dienen met MAAS overeengekomen te worden en schriftelijk te worden vastgelegd in een (wijzigings)Overeenkomst.

4.3    Voor Overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbe­vestiging is gemaakt, wordt de factuur of leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging be­schouwd, welke ook geacht wordt de Overeen­komst juist en volledig weer te geven.

4.4    Elke Overeenkomst wordt door MAAS met Afnemer aangegaan onder de opschor­tende voorwaar­de dat Afnemer op het moment dat MAAS conform artikel 7 tot levering overgaat, naar het oordeel van MAAS voldoende krediet­waardig is voor de nakoming van de uit de Overeen­komst voor Afnemer jegens MAAS voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij Afnemer reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar het oordeel van MAAS voldoende wijze heeft zeker gesteld.

Artikel 5. Prijzen

5.1    Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven en zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigin­gen.

5.2    Tenzij anders vermeld, zijn de door MAAS opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief afvalbeheersbijdrage verpakkingen.

5.3    Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstand­koming van de Overeen­komst één of meer van de kostprijsbe­palende factoren een verhoging ondergaat, is MAAS gerechtigd om de geoffreerde respectieve­lijk overeengekomen prijs dien­overeen­komstig te verhogen.

5.4    De tarieven voor Technische Service worden jaarlijks aangepast volgens het CBS-indexcijfer voor de metaal- en elektronische industrie (SBI 2008 24-30) voor het eerst op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. In de maand november van ieder jaar wordt hiervoor een indexeringsbrief verzonden met de CBS maandstaffel (Index 2010 is 100) en de berekening.

5.5    De tarieven voor Verzorging worden jaarlijks aangepast aan de hand van het CBS – CAO loonindexcijfer voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (SBI 2008 10-12) voor het eerst op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. In de maand november van ieder jaar wordt hiervoor een indexeringsbrief verzonden met de CBS maandstaffel (Index 2010 is 100) en de berekening.

5.6    De tarieven voor condimenten, ingrediënten en consumptieartikelen worden jaarlijks aangepast aan de hand van kostenstijgingen in de bedrijfsvoering van MAAS danwel aan de hand  van  algemene bedrijfsontwikkelingen gebaseerd op trends in de markt.

5.7    Leveringen van condimenten, ingrediënten en consumptieartikelen vinden met een leveringsfrequen­tie van éénmaal per week plaats bij inacht­name van een minimale bestelgrootte van € 150,- exclusief BTW per levering. Bij een hogere leverings­frequen­tie en/of kleinere bestelgrootte worden afleverkosten ­in rekening gebracht.

5.8    Voor verplaatsingen van apparatuur en bijbehorende meubels in opdracht van Afnemer, waartoe enkel MAAS gerechtigd is, is MAAS gerechtigd EUR 215,00 exclusief BTW per apparaat en bijbehorend meubel in rekening te brengen voor een verplaatsing binnen het pand van Afnemer en EUR 385,00 exclusief BTW voor een verplaatsing buiten het pand van Afnemer. Indien de verhuizing met vrachtwagen-transport wordt uitgevoerd, wordt er een toeslag van EUR 470,00 in rekening gebracht.

5.9    Indien Partijen een datum en tijdstip zijn overeengekomen voor het verplaatsen van de apparatuur en/of bijbehorende meubels (“Verplaatsingsdatum”) dan kan Afnemer tot de 7e kalenderdag voor de Verplaatsingsdatum de verplaatsing van apparatuur en/of bijbehorende meubels éénmalig kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging van de Verplaatsingsdatum of annulering van de verplaatsing vanaf de 7e kalenderdag tot en met de Verplaatsingsdatum dient Afnemer de door MAAS gemaakte kosten met betrekking tot het verplaatsen van de apparatuur en/of bijbehorende meubels te vergoeden.

Artikel 6. Betaling

6.1    Betaling van facturen betrekking hebbend op door MAAS aan Afnemer geleverde Zaken en Diensten dient te geschieden aan Maas Contracts B.V., een dochtervennootschap van MAAS, binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling van facturen aan Maas Contracts B.V. heeft bevrijdende werking.

6.2    Indien Afnemer een bedrag van de factuur betwist, dient Afnemer zijn bezwaren aan MAAS binnen tien werkdagen na factuurdatum mee te delen. Betwisting van een deel van een factuur laat onverlet dat betaling van het niet betwiste deel van de factuur binnen de volgens artikel 6.1 gestelde termijn dient plaats te vinden.

6.3    MAAS behoudt zich het recht voor om de levering van Zaken en Diensten ten aanzien van Afnemer op te schorten bij niet- of niet-tijdige betaling van een factuur. Opschorting van de levering van Zaken en Diensten ontslaat Afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan MAAS. Voor opschorting van de levering van Zaken en Diensten, vindt nooit enige vergoeding of restitutie door MAAS plaats.

6.4    Afnemer verstrekt aan MAAS een PO-nummer. Indien 14 dagen voor plaatsing van de apparatuur door Afnemer aan MAAS geen PO-nummer is verstrekt, factureert MAAS zonder PO-nummer. Het ontbreken van een PO-nummer door toedoen van Afnemer komt geheel voor rekening en risico van Afnemer en is geen rechtvaardiging de factuur niet te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn.

6.5    Betaling dient te geschieden middels B2B automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6    Andere personen dan bestuurders van MAAS zijn niet bevoegd wijzigingen van bank- en rekeningnummers door te geven aan Afnemer en derden. Alleen bestuurders van MAAS zijn daartoe bevoegd. De op de bankafschriften van MAAS aangegeven valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt.

6.7    Iedere betaling van Afnemer wordt eerst toegerekend aan de oudste nog openstaande factuur.

6.8    Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of compensa­tie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schrif­telijk door MAAS en Afnemer is overeengekomen.

6.9    Indien het volgens factuur ver­schuldigde bedrag niet binnen de volgens artikel 6.1 geldende termijn is voldaan, is Afnemer zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum aan MAAS de wettelijke rente verschul­digd.

6.10  Wanneer MAAS ertoe overgaat een onbetaald ge­bleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerech­telij­ke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Afnemer. Voor de buitenge­rechtelijke kosten is Afnemer minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan MAAS verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,- exclusief BTW.

6.11  Indien meer dan één (rechts-)persoon als Afnemer optreedt, is elke van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit Overeenkomsten met MAAS.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1    Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. MAAS is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Een door Partijen overeengekomen levering kan niet worden geannuleerd zonder toestemming van MAAS.

7.2    Een door MAAS aangegeven levertijd, waaronder tevens te verstaan is de datum en het tijdstip van installatie van te leveren apparatuur en bijbehorende meubels (“Leverdatum”), is nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij schriftelijk anders is overeengeko­men.

7.3    De Leverdatum kan slechts door Afnemer eenmalig kosteloos worden gewijzigd tot de 7e kalenderdag voor de Leverdatum onder de voorwaarde dat MAAS daarmee akkoord is. Bij wijziging van de Leverdatum door Afnemer vanaf de 7e kalenderdag tot en met de Leverdatum dient Afnemer de door MAAS gemaakte kosten met betrekking tot de levering van de apparatuur en/of bijbehorende meubels te vergoeden.

7.4    Indien apparatuur en/of bijbehorende meubels bij aflevering materiaal- en/of constructie­gebreken vertonen, dient MAAS, naar haar keuze ofwel het gebrek kosteloos te herstellen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels door gelijksoortige apparatuur en/of bijbehorende meubels te vervangen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels terug te nemen tegen creditering van het terzake van het in rekening gebrachte bedrag voor de desbetreffende apparatuur en/of bijbehorende meubels, mits MAAS bij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na de datum van aflevering schriftelijk door Afnemer op de hoogte van de gebreken is gesteld c.q. bij onzichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van aflevering, en mits Afnemer zelf daaraan geen herstellingen heeft verricht of wijzigingen heeft aangebracht. Eventuele reclameringen met betrekking tot andere zaken dan apparatuur en bijbehorende meubels dienen eveneens binnen 7 dagen na aflevering daarvan schriftelijk aan MAAS te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder beroep daarop is uitgesloten.

7.5    Tekorten in de zending dienen binnen 24 uur na de ontvangst van de Zaken aan MAAS te worden gemeld, waarna MAAS bij gegrond­bevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn overgaat.

7.6    Indien is overeengekomen dat de leveringen geschieden op afroep, dan is Afnemer verplicht de betreffende Zaken binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde Zaken zijn afgeroe­pen, is MAAS gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Afnemer af te leveren en betaling daarvan te vorderen.

7.7    ZAKEN KUNNEN NIET WORDEN GERETOURNEERD

Artikel 8. Montage

8.1    Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de plaats van installatie zodanig is dat MAAS zonder meer direct over kan gaan tot het installeren van de geleverde apparatuur en bijbehorende meubels op de daarvoor bestemde plaats. Afnemer is gehouden zich tijdig op de hoogte te stellen van alle noodzake­lijke gegevens en voorzienin­gen voor het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels, in het bijzonder voor wat betreft de elektrische energie, de wateraansluiting en de nodige ruimte voor het installeren van de apparatuur en bijbehorende meubels. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren apparatuur en bijbehorende meubels en/of de juiste werking van de apparatuur en bijbehorende meubels in gemonteer­de staat, dienen voor rekening en risico van Afnemer door hemzelf uitgevoerd c.q. aangebracht te worden en vallen buiten de verantwoordelijk­heid van MAAS. Afnemer is tegenover MAAS volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorenge­noemde inrichtingen en/of voorzie­ningen. Indien door MAAS terzake instructies worden gegeven, dienen deze te worden opgevolgd.

8.2    Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:

 1. het personeel van MAAS, zodra op de plaats van opstel­ling aangekomen, zijn werkzaamhe­den kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegen­heid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en, indien MAAS het noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaam­heden buiten de normale werkuren te stellen en dit tijdig aan Afnemer is mede­gedeeld, buiten de normale werkuren;
 2. geschikte behuizing en/of door de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhan­gen­de wetgeving geëiste voorzienin­gen voor het personeel aanwezig is;
 3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het vereiste transport;
 4. de aangewezen bouw­plaats geschikt is voor opslag en montage;
 5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken van MAAS en/of zijn werknemers aanwezig zijn;
 6. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfs­materi­alen (gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. daaronder begre­pen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter be­schikking van MAAS staan;
 7. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgs­maatrege­len zijn opgenomen en worden gehand­haafd;
 8. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden Zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

8.3    Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer­ van de in artikel 8.1 en 8.2 gestelde voorwaarden, wordt de levertijd verlengd met een zodanige tijd als nodig is om wel aan die voorwaarden te voldoen, zonder dat MAAS gehouden is om eventuele schade welke door Afnemer daardoor wordt geleden te vergoeden. Afnemer is gehouden om eventue­le daaruit voortvloei­ende schade en/of extra kosten voor MAAS te vergoeden.

Artikel 9. Transport en risico

9.1    De kosten voor transport zijn voor rekening van MAAS met uitzondering van bijzondere kosten verband houdende met specifieke omstandigheden bij Afnemer, waaronder hijs- en steigerkos­ten; deze zijn voor rekening van Afnemer. De installatiekosten zijn voor rekening van MAAS.

9.2    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door Afnemer aan MAAS gegeven is, door MAAS als goed huisvader/koopman bepaald.

9.3    Afnemer is verplicht de door MAAS aan hem aangeboden Zaken in ontvangst te nemen. Indien Afnemer weigert de door hem bij MAAS bestelde Zaken in ontvangst te nemen, is MAAS gerechtigd om de Zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.

9.4    Het risico terzake van verlies of beschadiging van door MAAS aan Afnemer verkoch­te Zaken gaat op Afnemer over op het moment dat de Zaken op het overeengekomen afleveradres en tijdstip worden aangebo­den.

 Artikel 10. Eigendom

10.1  Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat:

 1. de apparatuur en toebehoren vanaf de Ingangsdatum eigendom zijn van Maas Contracts B.V.;
 2. de vorderingsrechten van MAAS vanaf de Ingangsdatum zijn overgedragen aan Maas Contracts B.V.;
 3. het eigendom van de apparatuur en toebehoren bij enige andere (rechts)persoon/onderneming dan Maas Contracts B.V., niet zijnde Afnemer, (“Derde”) kan (komen te) berusten, de apparatuur en toebehoren kan zijn (of worden) verpand aan een Derde en/of alle vorderingen van Maas Contracts B.V. op Afnemer kunnen zijn (of worden) verpand aan een Derde, tot zekerheid van betaling van al hetgeen deze Derde van MAAS en/of Maas Contracts B.V. te vorderen heeft of mocht hebben;
 4. MAAS en/of Maas Contracts B.V. het recht heeft bevrijdende betaling op rekening van een Derde te verlangen, zulks indien en voor zover de financiering van MAAS dit behoeft; en
 5. indien en zodra MAAS in staat van faillissement komt te verkeren, Maas Contracts B.V. en/of Derde het recht heeft om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarna Afnemer de apparatuur en toebehoren op eerste verzoek aan Maas Contracts B.V. en/of Derde zal afgeven, zonder dat Afnemer zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen. In een dergelijke situatie zijn aan de opzegging van deze Overeenkomst en de afgifte van de apparatuur en toebehoren voor Afnemer geen kosten verbonden.

10.2  Het in artikel 10.1 geformuleerde derdenbeding kan noch door MAAS, noch door Maas Contracts B.V., noch door Afnemer worden herroepen.

10.3  Alle door MAAS aan Afnemer verkochte, geleverde en nog niet betaalde condimenten, ingrediënten, consumptieartikelen en overige producten blijven eigendom van MAAS, Maas Contracts B.V. en/of Derde totdat Afnemer aan al zijn verplichten jegens MAAS, Maas Contracts B.V. en/of Derde terzake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door MAAS verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van MAAS, Maas Contracts B.V. en/of Derde jegens Afnemer wegens tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens MAAS, Maas Contracts B.V. en/of Derde, heeft voldaan. Het in de vorige zin bepaalde, geldt ook voor apparatuur die door MAAS is verkocht en geleverd aan Afnemer. Indien de apparatuur wordt gehuurd door Afnemer van MAAS dan is en blijft deze eigendom van MAAS, Maas Contracts B.V. en/of Derde.

10.4  Desalniettemin is Afnemer gerechtigd om over apparatuur, condimenten, ingrediënten, consumptieartikelen en overige producten te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, maar is niet gerechtigd om de apparatuur, condimenten, ingrediënten, consumptieartikelen en overige producten op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van MAAS, Maas Contracts B.V. en/of Derde te onttrekken.

Artikel. 11 Garantie

11.1  MAAS garandeert dat de apparatuur en bijbehorende meubels vrij zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, dat de soft­ware van de apparatuur vrij is van ontwerpfou­ten en dat de condimenten, ingre­diënten en consumptieartikelen voldoen aan de heden ten dage alge­meen in Nederland aanvaarde normen van hygiëne en kwaliteit. De duur van deze garantie is voor: – automaten: 12 maanden – wisseldelen in automaten: 12 maanden – watersysteem in automaten: 6 maanden – MAAS kassa- c.q. betaalsystemen: 12 maanden – ingrediënten en consumptieartikelen (mits onaangebroken en deugde­lijk opgeslagen): tot THT-datum op de verpak­king. De garantie gaat in op de dag van installatie van de apparatuur en bijbehorende meubels, en wel binnen een totaaltermijn van 24 maanden na levering, c.q. bij aflevering van de apparatuur en bijbehorende meubels.

11.2  De garantieverplichting is beperkt tot het gedurende de garantieperiode en uitsluitend binnen Nederland, kosteloos leveren van deugdelijke onderdelen ter vervanging van defecte onderde­len respectievelijk kosteloze reparatie, het een of ander naar keuze van MAAS.

11.3  De garantie geldt niet indien reparatie danwel vervanging van onderdelen noodza­kelijk blijkt ten gevolge van: – het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels anders dan in overeenstem­ming met de bestem­ming ervan of met de aanwijzin­gen van MAAS; – het aanbrengen van onderdelen, of het uitvoeren van onderhoud en reparatie door anderen dan MAAS; – beschadi­ging van de apparatuur en bijbehorende meubels door schuld of nalatigheid door anderen dan MAAS; – het verplaatsen en/of wijzigen van de apparatuur en bijbehorende meubels of een onderdeel daarvan zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van MAAS; – normale slijtage of andere oorzaken dan constructie- en/of materiaal­fouten. Onder deze garantie wordt derhalve niet verstaan het onder­houden van de apparatuur en bijbehorende meubels of het leveren en/of vervangen van verbruiksartike­len zoals filters, glas, verlichting, kassa­rollen, slangklemmen etc.

11.4  Indien tijdens de duur van de garantiepe­riode Afnemer in gebreke blijft enige beta­lingsverplich­ting voortvloeien­de uit de Overeenkomst na te komen, is MAAS geduren­de de periode van verzuim niet gehouden de in artikel 11.1 omschreven garantie­verplichtingen na te komen. Op de garantiebepalingen kan evenmin een beroep worden gedaan indien de elektrische energie en de overige voorzienin­gen niet of niet langer voldoen aan de specificaties zoals medegedeeld door MAAS aan Afnemer.

11.5  De in artikel 11.1 bedoelde garantie is niet overdraagbaar aan derden.

11.6  Afnemer verplicht zich MAAS direct van enig defect aan de apparatuur en bijbehorende meubels op de hoog­te te stellen.

11.7  Afnemer kan met betrekking tot deze garantie alleen tijdens de norma­le werkuren van MAAS een beroep doen op de technische dienst van MAAS.

11.8  Afnemer verplicht zich MAAS gedurende de garantieperiode vooraf schriftelijk in te lichten indien de plaats waar de apparatuur en bijbehorende meubels zijn geïnstalleerd wordt gewijzigd, en ver­plaatsing van de apparatuur en bijbehorende meubels slechts uit te voeren overeen­komstig de aanwijzing van MAAS.

11.9  Indien in overleg met Afnemer gebruikte materialen en/of apparatuur en bijbehorende meubels geleverd worden, wordt geen garantie gegeven als in dit artikel bedoeld, tenzij uitdrukke­lijk anders overeengekomen is.

Artikel 12. Gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels

12.1  De apparatuur en bijbehorende meubels zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Afnemer. Afnemer is verplicht de apparatuur en bijbehorende meubels zorgvuldig en overeenkomstig hun bestemming te gebruiken met inachtne­ming van de aanwijzingen van MAAS en de voorschriften die met betrekking tot het gebruik en dagelijks onderhoud van de apparatuur en bijbehorende meubels zijn of worden gesteld. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet in achtnemen van aanwijzingen en/of voorschriften van MAAS door Afnemer. Dergelijke schade komt geheel voor eigen rekening en risico van Afnemer.

12.2  Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen aan de apparatuur en bijbehorende meubels aan te brengen of andere zaken aan de apparatuur en bijbehorende meubels te veranderen. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het door Afnemer niet in achtnemen van het in de vorige zin bepaalde. Dergelijke schade komt geheel voor eigen rekening en risico van Afnemer.

12.3  Indien Afnemer apparatuur en bijbehorende meubels huurt of in bruikleen neemt dan is het Afnemer niet toege­staan om de apparatuur en bijbehorende meubels onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van MAAS. Indien de apparatuur en bijbehorende meubels uit de macht van Afnemer mochten geraken alsmede in geval van beslaglegging op de apparatuur en bijbehorende meubels dient Afnemer de beslag­leggende deurwaarder erop te wijzen dat de apparatuur en bijbehorende meubels niet zijn eigendom zijn. Afnemer dient overigens de aanwijzingen van MAAS te volgen. De kosten welke voor MAAS uit e.e.a. mochten voortvloeien zijn voor rekening van Afnemer en dient Afnemer op eerste verzoek van MAAS te voldoen.

12.4  Verplaatsing van door MAAS geïnstalleerde apparatuur en bijbehorende meubels mag enkel door MAAS geschieden. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de verplaatsing van apparatuur en bijbehorende meubels welke door Afnemer is verricht, al dan niet met toestemming van MAAS. Dergelijke schade komt geheel voor eigen rekening en risico van Afnemer.

12.5  Bij gebleken onoordeelkundig gebruik van en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade aan apparatuur en bijbehorende meubels worden de kosten van reparatie aan Afnemer doorberekend.

12.6  Afnemer dient een inboedelverzekering te hebben afgesloten waarin de door Afnemer van Maas gehuurde en in bruikleen genomen apparatuur en bijhorende meubels zijn meeverzekerd en die de totale nieuwwaarde van de gehuurde en in bruikleen apparatuur en bijhorende meubels dekt.

Artikel 13. Onderhoud

13.1  MAAS dient de apparatuur en bijbehorende meubels regelmatig te controleren, het technisch onderhoud periodiek te verzorgen en even-tuele storingen te verhelpen. Bij gebleken onoordeelkundig gebruik en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade worden de kosten van reparatie aan Afnemer doorberekend.

13.2  Indien de betalingssystemen van apparatuur gewijzigd dienen te worden tengevolge van veranderingen in de wijze van betaling komen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van Afnemer.

13.3  De aanschaf of vervanging van waterfil­ters is voor rekening van Afnemer.

13.4  MAAS is niet verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid en keuringen van apparatuur (NEN3140) op locatie(s) van Afnemer. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de installatieverantwoordelijke van Afnemer.

Artikel 14. Diefstal en verloren gaan of onbruikbaar worden van apparatuur en bijbehorende meubels

14.1  Indien de apparatuur en bijbehorende meubels niet meer gerepareerd kunnen worden, zijn gestolen of verloren gegaan, dient Afnemer aan MAAS een bedrag te betalen gelijk aan de nog openstaande termijnen van de overeen­gekomen looptijd van de Overeenkomst, vermeerderd met het bedrag gelijk aan de boekwaarde van de apparatuur en bijbehorende meubels bij het einde van de Overeenkomst en verminderd met de eventueel door MAAS van de verzekeraar ontvangen uitkering. Indien MAAS van de verzekeraar meer ontvangt dan Afnemer aan MAAS verschuldigd is, komt het meerdere onder aftrek van de door MAAS gemaakte kosten aan Afnemer toe. Afnemer stelt MAAS in geval van schade terstond op de hoogte.

Artikel 15. Ingrediënten en condimenten

15.1  Afnemer is verplicht voor de duur van de Overeenkomst condimenten en ingrediënten van MAAS af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.

15.2  Indien Afnemer niet aan de verplichting van artikel 15.1 voldoet, kan MAAS een nader te bepalen boete opleggen.

Artikel 16. Teruggave van de apparatuur

16.1  Na afloop van de Overeenkomst dient MAAS de apparatuur en bijbehorende meubels bij Afnemer te demonteren en weg te halen. Afnemer dient in alle gevallen waarin hij gehouden is de apparatuur en bijbehorende meubels terug te geven aan MAAS, deze in goede conditie – behoudens normale slijtage – en in gereinigde staat voor demontage beschikbaar te stellen.

16.2  MAAS is gerechtigd de kosten van waardevermindering ontstaan door niet gemelde schades en/of onzorgvul­dig beheer (geconstateerd bij het terugne­men van de apparatuur en bijbehorende meubels), alsmede kosten van schoonmaken wegens niet reinigen voor teruggave, aan Afnemer door te belasten.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1  MAAS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeen­komst aan een derde over te dragen, waartoe Afnemer reeds nu voor alsdan haar toestem­ming verleent.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1  Afnemer staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door MAAS gebezigde fabricage en/of construc­tiemetho­den dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De door MAAS uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrij­vingen, modellen e.d. blijven eigen­dom van MAAS, ook al zijn daarvoor kosten aan Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 19. (Tussentijdse) beëindiging

 • Indien één der Partijen de Overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet wenst voort te zetten, dient zij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden daaraan voorafgaand schriftelijk op te zeggen.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 20 (Overmacht), heeft een Partij het recht door een mededeling aan de andere Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:
 1. nakoming door de andere Partij blijvend onmogelijk is, zonder dat sprake is van overmacht; of
 2. de andere Partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf liquideert, of op al dan wel een aanmerkelijk deel van zijn roerende en/of onroerende goederen beslag wordt gelegd.

19.3   Indien de Overeenkomst ingevolge artikel 19.1 of 19.2 is beëindigd, dienen Partijen een datum en tijdstip overeen te komen waarop MAAS de apparatuur en bijbehorende meubels komt ophalen (“Retourdatum”). Bij wijziging of annulering van de Retourdatum dient Afnemer de door MAAS gemaakte kosten met betrekking tot het ophalen van de apparatuur en bijbehorende meubels te vergoeden.

Artikel 20. Overmacht

20.1  Omstandigheden buiten de wil en toedoen van MAAS opgekomen die van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst door Afnemer redelijker­wijs niet van MAAS verlangd kan worden, zoals bijzondere weersomstandighe­den, staking, overheidsmaat­regelen, oorlog, mobilisatie, transport­belemme­ringen, het niet, niet behoorlijk of niet tijdig leveren door (toe-)leveranciers van MAAS en alle andere omstandigheden, die de naleving van de Overeen­komst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

20.2  In geval van overmacht wordt de levertijd met de duur van de overmacht opleve­rende omstandig­heid verlengd. Wanneer echter een zodanige over­macht opleve­rende omstandigheid langer dan 6 maanden mocht hebben geduurd, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeen­komst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, middels een buitengerech­telijke verklaring te ontbinden. Afnemer heeft alsdan geen recht op enige schade­vergoeding van MAAS.

20.3  Indien MAAS reeds gedeeltelijk aan de verplichtin­gen tot levering van Zaken en Diensten heeft voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, is MAAS gerechtigd deze afzonder­lijk en tussentijds te factureren, en is Afnemer gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonder­lijke overeen­komst.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1  Iedere Partij dient een verzekering tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 21.3 te hebben afgesloten.

21.2  Op verzoek van een Partij dient de andere Partij een bewijs van genoegzame verzekering te overleggen.

21.3  De maximale totale aansprakelijkheid van iedere Partij met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst, hetzij door wanprestatie, hetzij door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij krachtens de wet, is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door die Partij afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de maximale totale aansprakelijkheid van die Partij beperkt tot ten hoogste de restwaarde van de geleverde apparatuur. Onder directe schade valt in geen geval gevolgschade, immateriële schade, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer en rente en kosten.

21.4  De beperkingen en uitsluitingen in artikel 21.3 gelden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar geen der Partijen beperkt of sluit uit zijn aansprakelijkheid voor opzet of bewuste roekeloosheid.

21.5  Afnemer dient de apparatuur op eigen kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging, verlies, diefstal, brand- en inboedelschade. Op verzoek van MAAS dient Afnemer een bewijs van genoegzame verzekering te overleggen.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1  Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Zaken en Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MAAS of diens leveranciers. De levering van Zaken en Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

23.2  Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, worden zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing gebracht.

23.3  Indien Partijen niet tot een oplossing komen, worden de geschillen berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

GENERAL SUPPLY CONDITIONS

MAAS B.V. (17038548) 15th of August 2018

CLAUSE 1. DEFINITIONS

MAAS                       Maas International B.V. (further herein also referred to as: ‘MAAS’) and the legal entity(ies) being (a) member(s) of or affiliated to Maas International B.V. as meant in Section 2:24b of the Dutch Civil Code, which enters into the Agreement, as well as any subcontractors appointed by MAAS.

Customer                The contractual counterparty of MAAS or the party to whom MAAS submitted the offer.

Agreement              The arrangements between MAAS and the Customer laid down in writing with regard to the Items to which these General Supply Conditions apply.

Supply                     These General Supply Conditions

Conditions              For MAAS supplying Items to the Customer.

Items                        Physical objects and services to be supplied.

The Parties              MAAS and the Customer.

 

CLAUSE 2. APPLICABILITY

2.1    These Supply Conditions are applicable to all applications, offers and assignments with regard to MAAS supplying the Customer with Items.

2.2    These Supply Conditions can only be deviated from if and insofar as MAAS and the Customer have agreed this with each other in writing.

2.3    The applicability of any conditions applied by the Customer, howsoever called, is hereby explicitly rejected.

2.4    In the event of any contradiction, any special obligations agreed will prevail over these Supply Conditions.

2.5    If any stipulation in these Supply Conditions would be annulled, this will have the following consequence: the Agreement will then be interpreted as if the stipulation has been replaced.

 

Clause 3. Offers

3.1    All offers submitted by MAAS to the Customer are without any obligation. If no periods for acceptance are specified in the offers, the offers made by MAAS will be valid for 14 days.

3.2    All pricelists, brochures and other details provided with an offer will only be binding on MAAS if this has been explicitly confirmed in writing in the offer by MAAS.

Clause 4. Formation of and amendment to Agreements

4.1    An order to supply Items placed with MAAS will be confirmed in writing by MAAS to the Customer, but this does not affect the power of MAAS to prove the formation of the Agreement by means other than the order confirmation.

4.2    MAAS is free to make changes to the Items to be supplied by MAAS to the Customer, provided this does not impair the quality of the Items to be supplied. Any changes required by the Customer must be agreed with MAAS and be laid down in writing in an (amending) Agreement.

4.3    With regard to Agreements, deliveries and/or orders of which no written offer or order confirmation has been drawn up, the invoice or delivery note is also considered as the order confirmation which is also considered as representing the Agreement accurately and completely.

4.4    Each Agreement is entered into by MAAS and the Customer under the suspensory condition that the Customer is, at the discretion of MAAS at the moment that MAAS decides to deliver the Items in accordance with Clause 7, sufficiently creditworthy for the fulfilment of the financial obligations of the Customer to MAAS arising from the Agreement unless the Customer has already fulfilled his obligations or the payment has been sufficiently secured at the discretion of MAAS.

 

Clause 5. Prices

5.1    Unless stated to the contrary, all prices quoted and all prices are without prejudice to price changes.

5.2    Unless stated to the contrary, the prices quoted by MAAS are excluding VAT and excluding waste management levy packaging.

5.3    If after the offer date or the formation of the Agreement one or more of the costing factors undergo(es) an increase, MAAS will be entitled to increase the price offered or agreed accordingly. In addition, MAAS can index the prices once a year, as of 1 January. MAAS can adjust the prices of ingredients every quarter.

5.4    Any deliveries of ingredients and consumables will take place with a delivery frequency of once a week with due observance of a minimum order amount of €150 excluding VAT for each delivery. Delivery costs will be charged for higher delivery frequencies and/or smaller order amounts.

5.5    For relocating equipment and associated furniture on the Customer’s instructions to which relocation only MAAS is entitled, MAAS will be entitled to charge €215, excluding VAT for each machine and associated furniture for a relocation within the Customer’s building and €375 excluding VAT for a relocation outside the Customer’s building.

5.6    If the Parties have agreed on a date and time for the moving of the equipment and /or associated furniture (“Date of Movement”), the Customer can change or cancel the movement of equipment and /or associated furniture free of charge up to the 7th calendar day before the Date of Movement. In the event of a change of the Date of Movement or cancellation of the movement from the 7th calendar day up to and including the Date of Movement, the Customer must compensate the costs incurred by MAAS in respect of moving the equipment and/or associated furniture.

 

Clause 6. Payment

6.1    Payment of invoices relating to Items supplied by MAAS to the Customer must take place within 30 days after the invoice date, unless Parties have agreed otherwise, explicitly, in writing.

6.2    If the Customer disputes an amount of the invoice, the Customer must notify MAAS of his objections within 10 working days of the invoice date. Dispute of a part of an invoice does not affect the fact that payment of the undisputed part of the invoice must take place within the period specified in Clause 6.1.

6.3    MAAS reserves the right to suspend the delivery of Items in respect of the Customer in the event of non-payment or late payment of an invoice. Suspension of the delivery of Items does not release the Customer from his obligation to pay the outstanding invoice(s) to MAAS. For suspension of the delivery of Items, there will never be any compensation or refund by MAAS.

6.4    The customer issues a PO number to MAAS. If 14 days before installation of the equipment the Customer has not provided a PO number to MAAS, than MAAS shall invoice without a PO number. The absence of a PO number due to the Customer is entirely at the expense and risk of the Customer and is no justification for not paying the invoice within the set term.

6.5    Payment must take place by means of B2B direct debit, unless otherwise agreed in writing.

6.6    Persons other than directors (bestuurders) of MAAS are not entitled to pass on amendments of bank and account numbers to the Customer and third parties. Only directors of MAAS are authorised to do this. The value date indicated on MAAS’ bank statements is considered to be the payment date.

6.7    Every payment by the Customer is first allocated to the oldest invoice still outstanding.

6.8    The Customer is not entitled to any discount or set-off whatsoever unless this has been agreed in writing by MAAS and the Customer.

6.9    If the amount payable according to the invoice has not been paid within the period stipulated in Clause 6.1, the Customer will owe to MAAS the statutory interest from the due date onwards without any notice of default being required.

6.10  If MAAS gives the unpaid invoice or part thereof to a third party for collection, all the associated court costs and extra-judicial costs will be at the expense of the Customer. For the extra-judicial costs the Customer will owe to MAAS at least 15% of the principal sum increased by the interest already due, all this with an absolute minimum of € 250,- excluding VAT.

6.11  If more than one (legal) entity or person acts as the Customer, each of these persons or entities will be jointly and severally liable for the fulfilment of the obligations of the Customer under Agreements with MAAS.

 

Clause 7. Delivery and delivery time

7.1    The term delivery means the delivery of a complete order or a part thereof. MAAS is entitled to make part deliveries. A delivery agreed by the Parties cannot be cancelled without the permission of MAAS.

7.2    A delivery time indicated by MAAS, which also means the installation moment and date of the equipment to be supplied and the associated furniture (“Delivery Date”), can never be considered as a deadline, unless otherwise agreed in writing.

7.3    The Delivery Date can only be changed once by the Customer free of charge up to the 7th calendar day before the Delivery Date under the condition that MAAS agrees to this. In the event of a change in the Delivery Date by the Customer from the 7th calendar day up to and including the Delivery Date, the Customer must compensate the costs incurred by MAAS with regard to the delivery of the equipment and/or associated furniture.

7.4    If on delivery the equipment and/or associated furniture show(s) faults in materials and/or construction, MAAS will at its discretion either remedy the fault without any charge or replace the faulty equipment and/or associated furniture by similar equipment and/or associated furniture or take back the faulty equipment and/or associated furniture then credit the amount for the respective equipment and/or associated furniture charged in this respect, provided that if the faults are visible MAAS has been informed in writing by the Customer of the faults within 7 days after the delivery date or, if the faults are hidden, within 7 days after they have been established but at the latest 6 months after the delivery date and provided the Customer himself did not carry out any repairs or make any changes. Any complaints with regard to matters other than equipment and associated furniture must also be reported in writing to MAAS within 7 days after delivery, failing which any invocation of this will be excluded.

7.5    Any short deliveries must be notified to MAAS within 24 hours after having received the equipment, associated furniture, ingredients and consumables, after which MAAS will make a subsequent delivery as soon as possible if the complaint has been considered justified.

7.6    If it has been agreed that the deliveries will take place on call, the Customer will be obliged to call the respective equipment, associated furniture, ingredients and consumables within the period stipulated to this end. If after the agreed period has expired the equipment, associated furniture, ingredients and consumables ordered have not all been called, MAAS will be entitled to deliver those Items not yet called immediately to the Customer and to claim payment for them.

7.7    Equipment, associated furniture, ingredients and consumables cannot be returned.

Advies op maat?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.
neem direct contact op